رد کردن لینک ها

دستور العمل آبفای کشور

دستور العمل انتخاب و نصب اسکرین شرکت مهندسی آبفای کشور

پدیــده گســیختگی لولــه جــدار چــاه در پــی آســیب دیدگی لولــه جــدار چاه هــای بهرهبــرداری تحــت تاثیــر عوامــل چـون کشـش، تنـش، فـرو روندگـی، ترکیدگـی یـا بـرش حاصلـه از پدیـده نشسـت ناشـی از بهرهبـرداری سـیالات زیـر رخ میدهــد. تخلیــه آب بیــن ذرات خــاک در محیط هــای اشــباع و نیمــه اشــباع ، موجــب تراکــم رســوبات و افزایــش تنــش موثــر میگــردد کــه ایــن پدیــده ســبب انتقــال تدریجــی تنــش از آب منفــذی بــه ذرات خــاک و تراکــم و نشســت زمیــن می گردد. پیامدهـای وقـوع ایـن پدیـده در مراحـل اولیـه سـبب کاهـش آبدهـی، افزایـش کـدورت آب، انحـراف از محور قائـم میگـردد و در مراحـل حادتـر بـه علـت تغییـر شـکل زیـاد و نهایتـا بریدگـی لولـه جـدار تجهیـزات درون چـاه بـه تلـه افتـاده و امـکان اسـتفاده مجـدد را مشـکل می سازد. در پـی وقـوع چنیـن مشـکلاتی است که چاه هـای بهرهبـرداری بـه رغــم هزینه هــای زیــاد در حیــن احــداث و اجــرا بــدون اســتفاده رهــا می گردند.

طول و محل نصب مشبک لوله جدار (اسکرین)
ورود آب از لایه هـای آبدار زیرزمینـی بـه درون چـاه از طریـق شـیارهایی کـه در قسـمتهای مشـبک لولـه جـدار وجـود
دارد، امکانپذیـر میباشـد. ایـن شـبکه ها جهـت ورود آبهـای زیرزمینـی بـه چـاه لازم اسـت.
ابعـاد و تعـداد شـبكه ها و نسـبت فضـای بـاز بـه سـطح جانبـی لولـه متناسـب بـا وضعیـت دانه بنـدی نمونه هـای حفاری
چـاه و قطـر لولـه در طراحـی بخـش مشـبك لولـه جدار بسـیار موثر اسـت.

برای مطالعه و دریافت فایل دستور العمل انتخاب اسکرین شرکت مهندسی آبفای کشور بصورت PDF روی لینک کلیک نمایید.

دستور العمل انتخاب و نصب اسکرین در چاه های آب شرب