رد کردن لینک ها

انواع لوله های فولادی

لوله کور فولادی درز مستقیم اسپیرال و بدون درز ERW
لوله کور فولادی درز مستقیم ، اسپیرال و بدون درز

جدول وزن یک متر طول(kg) لوله های فولادی بر اساس استاندارد DIN 2440 جهت گاز رسانی

 

اندازه اسمی

قطر خارجی

ضخامت

وزن یک متر طول لوله سیاه kg – 

(mm)

(in)

(mm)

(mm)

دو سر ساده

رزوه شده با بوشن

۸

¼

۱۳٫۵

۲٫۳۵

۰٫۶۵۰

۰٫۶۵۴

۱۰

۱۷٫۲

۲٫۳۵

۰٫۸۵۲

۰٫۸۵۸

۱۵

½

۲۱٫۳

۲٫۶۵

۱٫۲۲۰

۱٫۲۳۰

۲۰

¾

۲۶٫۹

۲٫۶۵

۱٫۵۸۰

۱٫۵۹۰

۲۵

۱

۳۳٫۷

۳٫۲۵

۲٫۴۴۰

۲٫۴۶۰

۳۲

¼ ۱

۴۲٫۴

۳٫۲۵

۳٫۱۴۰

۳٫۱۷۰

۴۰

½ ۱

۴۸٫۳

۳٫۲۵

۳٫۶۱۰

۳٫۶۵۰

۵۰

۲

۶۰٫۳

۳٫۶۵

۵٫۱۰۰

۵٫۱۷۰

۶۵

½ ۲

۷۶٫۱

۳٫۶۵

۶٫۵۱۰

۶٫۶۳۰

۸۰

۳

۸۸٫۹

۴٫۰۵

۸٫۴۷۰

۸٫۶۴۰

۱۰۰

۴

۱۱۴٫۳

۴٫۵۰

۱۲٫۱۰۰

۱۲٫۴۰۰

۱۲۵

۵

۱۳۹٫۷

۴٫۸۵

۱۶٫۲۰۰

۱۶٫۷۰۰

۱۵۰

۶

۱۶۵٫۱

۴٫۸۵

۱۹٫۲۰۰

۱۹٫۸۰۰

 

 

 

 


جدول وزن یک متر طول(kg) لوله های فولادی بر اساس استاندارد DIN 2441 جهت گاز رسانی

 

اندازه اسمی

قطر خارجی

ضخامت

وزن یک متر طول لوله سیاه kg –

(mm)

(in)

(mm)

(mm)

دو سر ساده

رزوه شده با بوشن

۸

¼

۱۳٫۵

۲٫۹۰

۰٫۷۶۹

۰٫۷۷۳

۱۰

۱۷٫۲

۲٫۹۰

۱٫۰۲۰

۱٫۰۳۰

۱۵

½

۲۱٫۳

۳٫۲۵

۱٫۴۵۰

۱٫۴۶۰

۲۰

¾

۲۶٫۹

۳٫۲۵

۱٫۹۰۰

۱٫۹۱۰

۲۵

۱

۳۳٫۷

۴٫۰۵

۲٫۹۷۰

۲٫۹۹۰

۳۲

¼ ۱

۴۲٫۴

۴٫۰۵

۳٫۸۴۰

۳٫۸۷۰

۴۰

½ ۱

۴۸٫۳

۴٫۰۵

۴٫۴۳۰

۴٫۴۷۰

۵۰

۲

۶۰٫۳

۴٫۵۰

۶٫۱۷۰

۶٫۲۴۰

۶۵

½ ۲

۷۶٫۱

۴٫۵۰

۷٫۹۰۰

۸٫۰۲۰

۸۰

۳

۸۸٫۹

۴٫۸۵

۱۰٫۱۰۰

۱۰٫۳۰۰

۱۰۰

۴

۱۱۴٫۳

۵٫۴۰

۱۴٫۴۰۰

۱۴٫۷۰۰

۱۲۵

۵

۱۳۹٫۷

۵٫۴۰

۱۷٫۸۰۰

۱۸٫۳۰۰

۱۵۰

۶

۱۶۵٫۱

۵٫۴۰

۲۱٫۲۰۰

۲۱٫۸۰۰